Statuten & Huishoudelijk reglement

Opmerking
Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn door de leden op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2022 goedgekeurd.
In afwachting van goedkeuring door KNLTB en verlijden van de akte bij de notaris blijven de huidige statuten van kracht.

Alles wat u wilt weten over

1. Het verenigingsleven en de commissies

2. Algemene informatie

3. Baanreglement en afhangspelregels

4. Statuten

5. Huishoudelijk reglement

1. HET VERENIGINGSLEVEN   EN DE COMMISSIES
U bent lid van een nog jonge vereniging, opgericht in 1979.
U heeft er (met nog vele honderden anderen  uit Westerkoog, Rooswijk, Westerwatering en wijde omgeving) voor gekozen deze mooie sport in verenigingsverband te gaan  beoefenen. Dat brengt wat rechten en plichten met zich mee, waarover wij u op de  volgende pagina’s graag willen informeren. Een goed draaiende vereniging is afhankelijk  van de inzet van de leden binnen de commissies. Van de oprichting af is bewust gekozen voor een zo groot mogelijke zelf- werkzaamheid. Dat wil zeggen dat de vereniging één of meerdere keren per jaar  een beroep op u kan doen voor bijvoorbeeld  een bardienst, het verven van het clubhuis, het snoeien van bomen en struiken, en dergelijke. We doen dat om twee redenen: het park is immers van ons allemaal, uw  eigen spullen wilt u toch goed onderhouden?  En het bespaart kosten, ook belangrijk! Elders op deze site stellen de  commissies, waarop onze vereniging alle dagen van het jaar kan rekenen, zich voor. Commissies, groot en klein: van 2-3 tot wel 20 mensen. Bij elkaar een groep van  ca. ruim 100 vrijwilligers die er voor zorgen  dat de vereniging kan reilen en zeilen. Rekening houdend met een jaarlijks ‘natuurlijk verloop’ is er dus permanent behoefte aan nieuwe gezichten. Meldt u daarom aan bij één van de voorzitters:  Elders kunt u lezen wie het zijn en hoe u ze bereiken kunt.

2. ALGEMENE INFORMATIE
Toegang en verlaten van het park
Het toegangshek van het park kan alleen geopend worden door gebruik van een geldige ledenpas. Wacht tot het hek vol- doende open is. In geen geval tegen het  hek duwen! Bij het verlaten van het park  kunt u gebruik maken van de uitgangsknop.
Nooddeur
In geen geval mag gebruik gemaakt worden van de nooddeur. Uitgezonderd noodsituaties, maar dat spreekt voor zich.

Toegang en verlaten van het clubgebouw
De toegangsdeur van het clubgebouw kan alleen met een geldige ledenpas geopend worden. Bent u de eerste die het clubgebouw binnenkomt, dan wordt het inbraakalarm automatisch uitgeschakeld.Bent u de laatste die het clubgebouw verlaat, dan moet het inbraakalarm worden ingeschakeld.
Bij het verlaten van het clubgebouw het Inbraakalarm inschakelen
Toets op het bedieningskastje in de hal de code: A. U heeft daarna 20 seconden de tijd om het clubgebouw te verlaten.Zorg er voor dat de toegangsdeur goed gesloten is.
Verlichting banen
De baanverlichting is in te schakelen met een schakelaar in het kastje in het clubgebouw. Dagelijks om uiterlijk 23.00 uur moet het licht uitgeschakeld worden.
Sociale controle
Ieder lid van de vereniging wordt geacht andere leden op eventueel wangedrag aan  te spreken. Bij herhaald of ernstig wangedrag wordt men geacht dit te melden bij een van de bestuursleden. En uiteraard  hebben de bestuursleden (als lid van de vereniging) deze taak ook, alsmede de bevoegdheid leden die zich herhaaldelijk misdragen te schorsen (zie het huishoudelijk  reglement).
Adreswijzigingen
Mutaties (verhuizing, nieuw telefoon- nummer, emailadres, enz.) zo spoedig  mogelijk doorgeven aan de Leden- administratie.
Slaper
Het is mogelijk ingeschreven te zijn als ‘slapend lid’ (bijvoorbeeld vanwege zwangerschap, langdurige blessure, etc).
Bardiensten
De vereniging heeft vanaf de oprichting bewust gekozen voor een systeem waarbij alle leden jaarlijks maximaal twee bardiensten draaien (in plaats van het verpachten van de bar). Vrijgesteld van bardiensten zijn leden die actief in bestuur of commissies zijn. Bij het niet nakomen van de bardienst, wordt het lid een boete opgelegd in de vorm van een tijdelijk speelverbod en/of een geldboete.
Publicaties & media
Via de papieren Spin, de digitale nieuwsbrief,  de website en facebook wordt u van al het  wel en wee binnen de vereniging op de hoogte gehouden.
Introducé-regeling
Bent u van plan iemand te introduceren, dan moet u dat vooraf melden bij de penningmeester via [email protected] tvwestzijderveld.nl of telefonisch. U geeft dan aan de datum en het dagdeel(en). De kosten maakt u over op rekening NL 49 INGB 0003 1107 04 onder vermelding  van uw naam en datum. Op de geplande datum en tijd kunt u dan u èn uw intro- ducé met uw pasje afhangen. Per lid mag u één introducé meenemen. Tijdens de competitieperiode, april en mei, worden er in de weekenden geen introducés toegelaten. De dagdelen zijn: ‘s ochtends van 8.00 – 13.00 uur; ‘s middags van 13.00 – 18.00 uur en ‘s avonds van 18.00 – 23.00 uur.
Speelsterkte
De KNLTB bepaalt op basis van het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) de speelsterkte op basis van de behaalde resultaten in de competitie en toernooien.

3. BAANREGLEMENT EN AFHANGSPELREGELS
Spelregels voor het afhangen

• Van de banen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden middels het afhangen met een geldig TVW-ledenpasje op de eigen naam.
• Alle dagen van de week zijn gelijk.
• Dagelijks van 9.00-19.00 uur zijn de banen zowel voor de junioren als senioren bespeelbaar.
• Van 19.00-21.00 uur zijn de banen bespeelbaar voor senioren en junioren vanaf 15 jaar. Na 21.00 uur uitsluitend voor senioren.
• Op woensdagmiddag van 13.00-19.00 uur hebben junioren tot en met 14 jaar voorrang op senioren.
• Om 23.00 uur gaat het licht uit.
• Voor alle dagen geldt de regel dat er pas kan worden afgehangen als alle spelers op het park aanwezig zijn. Na het afhangen dienen de spelers op het park aanwezig te blijven tot het moment dat de speeltijd ingaat.
• Eén baan kan niet door 1 persoon afgehangen worden.
• De speeltijd bedraagt met 2 of 3 personen  een half uur en met 4 personen een uur.
• Zijn er na beëindiging van de speeltijd banen onbespeeld dan mag men het spel voortzetten.
• Het is niet geoorloofd lessen, trainingen of andere activiteiten op de banen te verrichten tegen betaling of vergoeding in natura, uitgezonderd door de door TVW aangestelde trainer(s).
Reserveren van de baan is niet  mogelijk als
• Deze door de trainer zijn afgehangen voor tennisles.
•  Deze zijn afgehangen voor competitie-, toernooi-, bondsdagen, rackettrekken, onderhoud of andere activiteiten.
Overtreding/misbruik
Bij overtreding van het reglement of misbruik  van de pasjes houdt het bestuur zich het recht  voor de overtreder eventueel te schorsen.

4. STATUTEN TV WESTZIJDERVELD
Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Westzijderveld.  Zij is gevestigd te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad.

Duur

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het doen   beoefenen van de tennissport, en be-  vorderen van de tennissport binnen het   verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (hierna KNLTB).
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b.  het vormen van een band tussen haar leden;
c.  het maken van propaganda voor het tennisspel;
d.  het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;
e.  het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f.  het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
g.  het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
h.  alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
i.  al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het nader te noemen Huishoudelijk Reglement;
j.  aan te sluiten bij de KNLTB.

Leden
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a. seniorleden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. juniorleden;
e. ondersteunende leden.

2. Senioren van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben; en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid danwel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt en die de  tennissport actief beoefenen of beoefend  hebben.

5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

6. Juniorleden, voor zover zij de vijftienjarige leeftijd nog niet bereikt hebben en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben be- houdens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben  als bedoeld in artikel 12, lid 4 overigens dezelfde rechten en verplichtingen als  in de wet en deze statuten aan senior- leden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

Aanmelding en toelating
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van een ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement en 1 pasfoto. Betreft het een  aanmelding van een minderjarige, dan  moet dit formulier mede zijn ondertekend  door de persoon die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over deze minderjarige.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating  van seniorleden, juniorleden en onder- steunende leden, met inachtneming van  de bepaling in het Huishoudelijk Reglement.

3. Bij niet toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten,  echter slechts met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.

5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de KNLTB.

6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaat- schap zijn ontzet, kunnen gedurende de periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.  door het overlijden van het lid;
b.  door opzegging namens de vereniging;
c.  door opzegging door het lid; d.  door ontzetting.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap  te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door  het lid dient schriftelijk aan de leden- administratie te geschieden en kan slechts  geschieden voor het einde van het verenigingsjaar.

4. Ontzetting van een lid uit het lidmaat- schap kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, Huishoudelijk Reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde  in lid 3 van dit artikel doet het lidmaat- schap eindigen op het vroegst toegelaten  tijdstip, volgende op de datum waartegen  was opgezegd.

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij  de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn bezwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

7. Van een besluit tot opzegging van het  lidmaatschap door de vereniging op  grond dat redelijkerwijs van de vereniging  niet gevergd kan worden het lidmaat- schap te laten voortduren, staat de betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave  van redenen in kennis gesteld. Gedurende  de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop  van een tennisseizoen eindigt, blijft de
contributie over het gehele tennisseizoen  verschuldigd.

9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, b en d van dit artikel eindigt het lid- maatschap onmiddellijk.

Schorsing
Artikel 7.
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten van het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal  vier weken.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht  op de algemene vergadering, waar hun  schorsing en/of voorgestelde ontzetting  wordt behandeld, aan de beraadslagingen  deel te nemen.

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Contributie
Artikel 8.
1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegelaten leden – ondersteunende leden daaronder niet begrepen –  een entreegeld moeten betalen.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ten gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het  betalen van contributies en/of entreegeld  door senior- en juniorleden te verlenen.

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde  contributie, betalen alle leden de KNLTB- contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.

Bestuur
Artikel 9.
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.

2.  Bestuursleden worden gekozen en  benoemd door de algemene vergadering  uit een lijst van door het bestuur en/of  leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar  tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en ereleden, alsmede leden van ver- dienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid  zijn belanghebbenden bij de tennis- sport, tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeurig heeft gegeven.

3.  De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4.  De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5.  De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook  wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6.  Bij een vacature in het bestuur benoemt  de eerstvolgende algemene vergadering  een opvolger.

7.  Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de over- blijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder  bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

8.  Bestuursbesluiten worden genomen  bij meerderheid van stemmen.

9.  Van het verhandelde in elke vergadering  worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
10.  Door de algemene vergadering kunnen  aan het bestuur, leden en/of juniorleden  en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Het bestuur is bevoegd tot:
a.  het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het sluiten en wijzigen van arbeids- overeenkomsten;
c.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
d.  het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
e.  het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend, alsmede het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend (bank)krediet;
f.  het ter leen verstrekken van gelden; alsmede het ter leen opnemen van gelden,
g.  het aangaan van dadingen;
h.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures. Voor een door het bestuur te nemen besluit waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bedrag in het Huishoudelijk Reglement te boven gaat, is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist. Vorengenoemd bedrag wordt jaarlijks, ingaande 1 januari van het jaar, volgende op het jaar van oprichting, verhoogd met de stijging van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de Statis- tiek voor de gezinsconsumptie (basis- jaar is het jaar negentienhonderd- vijf-en-zeventig) in het vooraf gaande kalenderjaar heeft ondergaan.

3. Het bestuur kan met inachtneming van de vorige leden van dit artikel binnen  de grens van zijn bevoegdheden een  of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

4. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door de algemene vergadering; leden, juniorleden en/of  ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

5. Over alles wat niet door de wet, statuten of Huishoudelijk Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording
Artikel 11.
1a. Het verenigingsjaar loopt van één  januari tot en met eenendertig december.

1b. Het tennisseizoen loopt van één april tot en met eenendertig maart.

2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.  Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand maart, een ledenvergadering gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaar- verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar  gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee meerderjarige personen, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden  van deze commissieleden wordt nader  geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

5.  Vereist het onderzoek van de rekening  en verantwoording bijzondere boek- houdkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden   algemene vergadering;
b.  het jaarverslag als bedoeld in artikel 11, lid 3;
c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
d.  de rekening en verantwoording, als  bedoeld in artikel 11, lid 3;
e.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f.  de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g.  de begroting van het volgende  verenigingsjaar;
h.  de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i.  de verkiezing van de andere bestuursleden;
j.  de verkiezing van commissieleden;
k.  voorstellen van de zijde van het bestuur;
l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk ver- zoek van tenminste een/tiende van het  aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig  artikel 13, of bij advertentie in tenminste  een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.  De oproeping geschiedt schriftelijk aan  de adressen van alle leden met inacht- neming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Toegang en stemrecht
Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder juniorlid dat de vijftienjarige leeftijd heeft bereikt en ieder senior- en erelid, alsmede elk lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem.

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap – notulen
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur  of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goed- keuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opstellen.

Besluitvorming
Artikel 16.
1. Het ter algemene vergadering uitge- sproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uit- spreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan  vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering  of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen,  heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de  stemmen staken. Bij gemelde her- stemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de  personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van  personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stem- gerechtigden zulks voor de stemming  verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij  ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke  of schriftelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, heeft, ook al zijn deze niet in een ver- gadering bijeen, mits met voorkennis  van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied – of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daartoe verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging
Artikel 17.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van  een algemene vergadering, mits de op- roeping tot deze vergadering tenminste  vier weken tevoren heeft plaatsgevonden  en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a. het bestuur van de KNLTB door het bestuur van de vereniging daarom
verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit; en
b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering; het bepaalde in de leden 1. en 3a. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging en vereffening van haar vermogen moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, uitgebracht door tenminste  twee/derde van het aantal stem- gerechtigde leden.

3. De vereffening van het vermogen van  de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, alsook andere reglement(en) vaststellen.

2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar zij geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  TV WESTZIJDERVELD
Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden  aan het ter plaatse geldende baanreglement  en aan de schriftelijke of mondelinge aan- wijzingen van de baanexploitant en/of Technische Commissie.

Artikel 2.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.

Artikel 3.
a. De leden hebben het recht bij alle bijeen- komsten (geen bestuurs-, kascommissie en T.C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden  en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.
b. De leden, die hebben voldaan aan hun  financiële verplichtingen jegens de vereniging, hebben toegang tot de banen van het tennispark.

Artikel 4.
De leden die op hun eigen verzoek worden  aangemerkt als zgn. ‘slaper’, hebben geen toegang tot de banen van het tennispark.

Artikel 5.
De leden zijn verplicht de contributie voor elk tennisseizoen uiterlijk 1 februari van het verenigingsjaar te betalen.

Artikel 6.
De seniorleden, m.u.v. de zgn. ‘slapers’, zijn verplicht volgens het bardienstrooster, dat in de Spin en op de website wordt gepubliceerd, mee te werken in de bar van de kantine. Leden die actief zijn binnen het bestuur of een van de commissies zijn vrijgesteld van verplichte bardiensten.

Artikel 7.
a. De leden die niet hebben voldaan aan de  in de artikel 6 genoemde verplichting, wordt een boete opgelegd in de vorm
van een tijdelijk speelverbod en/of een geldboete.
b. De leden die niet hebben voldaan aan  één van de in de artikelen 6 en 7a genoemde verplichtingen en na te zijn  aangemaand, kan de inning uitbesteed  worden waarbij de daaruit voortvloeiende  kosten voor rekening van het lid zullen komen.

Vergaderingen
Artikel 8.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van  alle leden bij ieder agendapunt te limiteren,  alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 9
.
Een bestuursvergadering wordt bijeen- geroepen door middel van verzending van een mondelinge uitnodiging of schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste  14 dagen voor de datum der vergadering.  Tot het bijeenroepen van een bestuurs- vergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is  daartoe verplicht op verzoek van tenminste  drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet
binnen 28 dagen na indiening van het  verzoek wordt gehouden, zijn de ver- zoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10
.
Kandidaatstelling voor en door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de aan  te stellen kandidaten een eventuele  benoeming zullen aanvaarden. Kandidaat- stelling door de leden geschiedt door  middel van inlevering bij de secretaris van  een daartoe strekkende schriftelijke ver- klaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11
.
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inacht- neming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel  geldt, indien een zodanig besluit is op- genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat  naar het oordeel van het bestuur als urgent  is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 12.
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13.
Alle op de agenda ener vergadering voor- komende punten worden in die vergadering  aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder  punt wordt tevens behandeld ieder monde- ling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met  het aan de orde zijnde agendapunt samen- hangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissie

Artikel 14.
De algemene vergadering kan één of meer- dere commissies benoemen, met algemene
of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die  hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en ver- plichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met  uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen  te allen tijde door het bestuur worden  ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur  worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 15.
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 16.
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een Technische Commissie (hierna aangeduid als T.C.) benoemd, bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 17.
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijks door de T.C. op te maken speelsterkte; d. het regelen/verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. het toelaten van introducés.

Besluitvorming

Artikel 18.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden  stemming, dan wordt gerekend dat het  voorstel is aangenomen. In het tegenover- gestelde geval wordt tot stemming over- gegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 19.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten be-schouwing. Een stem is ongeldig, indien  op het stembriefje iets anders is aange- geven dan noodzakelijk is voor het uit- brengen van de stem. Indien een ingediend  voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 20.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij  bij statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de  stemmen wordt een voorstel als verworpen  beschouwd.

Bestuur

Artikel 21.
De op statutaire wijze tot verenigings- bestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.  Hij kan echter te allen tijde als zodanig
aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet  door middel van een gemachtigde worden  uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken  rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk  wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt,  volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 22.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij  ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer
bestuursleden is niet van invloed op de  bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 23.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 24.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 2  onder sub h der statuten wordt gesteld op € 4.537,80.
Verplichtingen van het bestuur

Artikel 25.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen/adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet een ieder lid, die daar om verzoekt,  binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 26.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, geboorte- jaar en -datum.

Slotbepalingen

Artikel 27.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 28.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering in januari 1979, en herzien en vastgesteld door de algemene vergadering in november 2003, november 2004, november 2008 en mei 2009.