Statuten & Huishoudelijk reglement

Opmerking
Statuten en huishoudelijk reglement zijn door de leden op de algemene ledenvergadering van 13 maart 2022 goedgekeurd .
Op 28 november 2022 is de notariële akte hiervoor opgesteld en gepasseerd bij notariskantoor Zaannotarissen.

Alles wat u wilt weten over

1. Het verenigingsleven en de commissies

2. Algemene informatie

3. Baanreglement en afhangspelregels

4. Statuten

5. Huishoudelijk reglement

1. HET VERENIGINGSLEVEN   EN DE COMMISSIES
U bent lid van een nog jonge vereniging, opgericht in 1979.
U heeft er (met nog vele honderden anderen  uit Westerkoog, Rooswijk, Westerwatering en wijde omgeving) voor gekozen deze mooie sport in verenigingsverband te gaan  beoefenen. Dat brengt wat rechten en plichten met zich mee, waarover wij u op de  volgende pagina’s graag willen informeren. Een goed draaiende vereniging is afhankelijk  van de inzet van de leden binnen de commissies. Van de oprichting af is bewust gekozen voor een zo groot mogelijke zelf- werkzaamheid. Dat wil zeggen dat de vereniging één of meerdere keren per jaar  een beroep op u kan doen voor bijvoorbeeld  een bardienst, het verven van het clubhuis, het snoeien van bomen en struiken, en dergelijke. We doen dat om twee redenen: het park is immers van ons allemaal, uw  eigen spullen wilt u toch goed onderhouden?  En het bespaart kosten, ook belangrijk! Elders op deze site stellen de  commissies, waarop onze vereniging alle dagen van het jaar kan rekenen, zich voor. Commissies, groot en klein: van 2-3 tot wel 20 mensen. Bij elkaar een groep van  ca. ruim 100 vrijwilligers die er voor zorgen  dat de vereniging kan reilen en zeilen. Rekening houdend met een jaarlijks ‘natuurlijk verloop’ is er dus permanent behoefte aan nieuwe gezichten. Meldt u daarom aan bij één van de voorzitters:  Elders kunt u lezen wie het zijn en hoe u ze bereiken kunt.

2. ALGEMENE INFORMATIE
Toegang en verlaten van het park
Het toegangshek van het park kan alleen geopend worden door gebruik van een geldige ledenpas. Wacht tot het hek vol- doende open is. In geen geval tegen het  hek duwen! Bij het verlaten van het park  kunt u gebruik maken van de uitgangsknop.
Nooddeur
In geen geval mag gebruik gemaakt worden van de nooddeur. Uitgezonderd noodsituaties, maar dat spreekt voor zich.

Toegang en verlaten van het clubgebouw
De toegangsdeur van het clubgebouw kan alleen met een geldige ledenpas geopend worden. Bent u de eerste die het clubgebouw binnenkomt, dan wordt het inbraakalarm automatisch uitgeschakeld.Bent u de laatste die het clubgebouw verlaat, dan moet het inbraakalarm worden ingeschakeld.
Bij het verlaten van het clubgebouw het Inbraakalarm inschakelen
Toets op het bedieningskastje in de hal de code: A. U heeft daarna 20 seconden de tijd om het clubgebouw te verlaten.Zorg er voor dat de toegangsdeur goed gesloten is.
Verlichting banen
De baanverlichting is in te schakelen met een schakelaar in het kastje in het clubgebouw. Dagelijks om uiterlijk 23.00 uur moet het licht uitgeschakeld worden.
Sociale controle
Ieder lid van de vereniging wordt geacht andere leden op eventueel wangedrag aan  te spreken. Bij herhaald of ernstig wangedrag wordt men geacht dit te melden bij een van de bestuursleden. En uiteraard  hebben de bestuursleden (als lid van de vereniging) deze taak ook, alsmede de bevoegdheid leden die zich herhaaldelijk misdragen te schorsen (zie het huishoudelijk  reglement).
Adreswijzigingen
Mutaties (verhuizing, nieuw telefoon- nummer, emailadres, enz.) zo spoedig  mogelijk doorgeven aan de Leden- administratie.
Slaper
Het is mogelijk ingeschreven te zijn als ‘slapend lid’ (bijvoorbeeld vanwege zwangerschap, langdurige blessure, etc).
Bardiensten
De vereniging heeft vanaf de oprichting bewust gekozen voor een systeem waarbij alle leden jaarlijks maximaal twee bardiensten draaien (in plaats van het verpachten van de bar). Vrijgesteld van bardiensten zijn leden die actief in bestuur of commissies zijn. Bij het niet nakomen van de bardienst, wordt het lid een boete opgelegd in de vorm van een tijdelijk speelverbod en/of een geldboete.
Publicaties & media
Via de papieren Spin, de digitale nieuwsbrief,  de website en facebook wordt u van al het  wel en wee binnen de vereniging op de hoogte gehouden.
Introducé-regeling
Bent u van plan iemand te introduceren, dan moet u dat vooraf melden bij de penningmeester via penningmeester@ tvwestzijderveld.nl of telefonisch. U geeft dan aan de datum en het dagdeel(en). De kosten maakt u over op rekening NL 49 INGB 0003 1107 04 onder vermelding  van uw naam en datum. Op de geplande datum en tijd kunt u dan u èn uw intro- ducé met uw pasje afhangen. Per lid mag u één introducé meenemen. Tijdens de competitieperiode, april en mei, worden er in de weekenden geen introducés toegelaten. De dagdelen zijn: ‘s ochtends van 8.00 – 13.00 uur; ‘s middags van 13.00 – 18.00 uur en ‘s avonds van 18.00 – 23.00 uur.
Speelsterkte
De KNLTB bepaalt op basis van het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) de speelsterkte op basis van de behaalde resultaten in de competitie en toernooien.

3. BAANREGLEMENT EN AFHANGSPELREGELS
Spelregels voor het afhangen

• Van de banen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden middels het afhangen met een geldig TVW-ledenpasje op de eigen naam.
• Alle dagen van de week zijn gelijk.
• Dagelijks van 9.00-19.00 uur zijn de banen zowel voor de junioren als senioren bespeelbaar.
• Van 19.00-21.00 uur zijn de banen bespeelbaar voor senioren en junioren vanaf 15 jaar. Na 21.00 uur uitsluitend voor senioren.
• Op woensdagmiddag van 13.00-19.00 uur hebben junioren tot en met 14 jaar voorrang op senioren.
• Om 23.00 uur gaat het licht uit.
• Voor alle dagen geldt de regel dat er pas kan worden afgehangen als alle spelers op het park aanwezig zijn. Na het afhangen dienen de spelers op het park aanwezig te blijven tot het moment dat de speeltijd ingaat.
• Eén baan kan niet door 1 persoon afgehangen worden.
• De speeltijd bedraagt met 2 of 3 personen  een half uur en met 4 personen een uur.
• Zijn er na beëindiging van de speeltijd banen onbespeeld dan mag men het spel voortzetten.
• Het is niet geoorloofd lessen, trainingen of andere activiteiten op de banen te verrichten tegen betaling of vergoeding in natura, uitgezonderd door de door TVW aangestelde trainer(s).
Reserveren van de baan is niet  mogelijk als
• Deze door de trainer zijn afgehangen voor tennisles.
•  Deze zijn afgehangen voor competitie-, toernooi-, bondsdagen, rackettrekken, onderhoud of andere activiteiten.
Overtreding/misbruik
Bij overtreding van het reglement of misbruik  van de pasjes houdt het bestuur zich het recht  voor de overtreder eventueel te schorsen.

4. STATUTEN TV WESTZIJDERVELD

Gebruik deze link voor het lezen.

5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT  TV WESTZIJDERVELD

Gebruik deze link voor het lezen.