Nieuwe banen?!

06 januari 2021


De oliebollen zijn op, de champagne is op, de vuurpijlen zijn op en er is licht aan het eind van de Covid-19 tunnel. 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

De pandemie heeft er ook bij TVW voor gezorgd dat het verenigingsjaar heel anders is verlopen dan dat we ons aan het begin van 2020 hadden voorgesteld. Veel, heel veel plannen die door de enthousiaste commissies, jeugd-, technische, en barcommissie gemaakt waren zijn in het water gevallen. Een dikke pluim voor onze tennisleraren die er alles aan hebben gedaan om de lessen voor de jeugd en senioren met inachtneming van de Covid-19 regels zoveel mogelijk door te laten gaan.

We beseffen weer eens dat uiteindelijk moeder natuur de baas is en niet wij mensen. Laten we in elk geval vol goede moed en enthousiasme 2021 starten. Wellicht kunnen we zo rond het begin van de zomer, wel of niet gevaccineerd, weer terug zijn bij het “oude normaal”. Het bestuur en de commissies zijn er klaar voor.  

Wat in elk geval in 2021 gaat spelen zijn de gevolgen van het Project Guisweg. Er is binnen en buiten de vereniging al het nodige over gecommuniceerd en 2021 is het jaar waarin door TVW acties moeten worden genomen. Bij de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2019 heeft het bestuur de plannen gepresenteerd voor de vervanging van de banen. Door de werkgroep nieuwe banen is geadviseerd om te kiezen om de banen te vervangen door kunstgras met ingestrooid zand. De leden waren toen akkoord met dit voorstel. Alle leden hebben een nieuwsbrief hierover ontvangen. Bij de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2020 is door de leden het bestuursbesluit bekrachtigd dat in verband met het Project Guisweg de investering voor het vervangen van de banen uitgesteld wordt. Het bestuur hoopte in 2020 meer zicht te krijgen over het verloop van dit project.

Gemeente Zaanstad heeft de voorkeur uitgesproken voor een tunnelbuis onder het spoor door, ergens ter hoogte van de Gamma in Zaandijk. De Projectgroep Guisweg (Gemeente Zaanstad, ProRail, Provincie Noord-Holland, Vervoer Regio Amsterdam) heeft aangegeven dat besluiten en planningen nog niet zijn vastgesteld en dat de start van de realisatie nog wel 4 tot 7 jaar kan duren en afhankelijk is van inspraakprocedures. Wel is toegezegd dat als TVW moet verhuizen de kosten voor de inrichting van een nieuw park volledig betaald worden door Projectgroep Guisweg.

De staat van de banen van TVW voldoet zo langzamerhand niet meer aan de KNLTB eisen, er is te veel slijtage. Vervangen door nieuwe kunstgras banen is aan de orde, langer uitstel is niet verantwoord. De kosten zullen zo rond de €86.000,-- uitkomen en kunnen uit eigen middelen worden gefinancierd. Voor deze investering heeft het bestuur de formele toestemming van haar leden nodig. Normaal gebeurt dat tijdens een ALV waarbij leden fysiek aanwezig zijn. Door de Covid-19 pandemie is dat op korte termijn niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten om eerst een onderzoek via een enquête te doen door middel van de KNLTB.Club software.

Dit gaat als volgt: Alle stemgerechtigde leden ontvangen binnenkort een mail van het bestuur met daarin een link naar de enquête module binnen de TVW-website. Op deze enquête-pagina staat de vraag: Bent u het eens om de huidige tennisbanen te vervangen.  Deze vraag kan slechts met een JA of een NEE beantwoord worden. Vervolgens kan men in een daartoe beschikbaar veld commentaar toevoegen als daar behoefte aan is. Ter afsluiting op verzenden klikken en daarmee is de enquête onherroepelijk ingevuld. Een tweede keer invullen is niet mogelijk. Elk lid heeft 7 dagen de gelegenheid om zijn of haar mening te geven.

Na afloop van het onderzoek zal het bestuur een digitale algemene ledenvergadering organiseren, waarin officieel om toestemming gevraagd gaat worden om de banen te vervangen en ook de resultaten van de enquête bekend gemaakt zal worden. Deze digitale algemene ledenvergadering zal gehouden worden niet eerder dan 14 dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief.

Indien de uitslag positief is, met andere woorden de meerderheid is vóór de investering, streeft het bestuur ernaar om de werkzaamheden zo vroeg mogelijk in februari of maart af te ronden.  

Nieuwscategorieën