ALV verslag 29 januari 2021

31 januari 2021


Notulen 49ste Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2021

1.       Algemeen

Vanwege de overheidsbeperkingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie is de vorm van deze algemene ledenvergadering anders dan andere jaren. De vergadering is digitaal met gebruikmaking van de software van Zoom. Van het bestuur zijn aanwezig Ton Ruys (voorzitter) Wim Bruyn, Marck Weijkamp en Remmy Drost. Daarnaast nog 19 leden. Twee leden konden niet inloggen maar hebben aangegeven wel akkoord te zijn met het vervangen van de banen. Na een kort technisch oponthoud opent de voorzitter om 20:10 de vergadering en heet alle ingelogde leden en bestuursleden welkom.

2.       Agenda

2.1               Evaluatie opmerkingen van leden die zij bij de enquête hebben gemaakt

Bij de eerder gehouden on-line enquête zijn door de leden een aantal opmerkingen gemaakt. Deze zijn samengevat in een FQA-document dat ook bij deze notulen is bijgevoegd. Opmerking vooraf van de voorzitter ten aanzien van de slijtage. Alle banen zijn versleten tot onder de geldende KNLTB-norm. Ton beantwoord de vragen van de leden: Vraag: Gaan we ook Padelbanen aanleggen. Antwoord: Niet op de huidige locatie maar ze zijn wel opgenomen in de plannen als TVW moet verhuizen. Vraag: Lukt het de banen in zo’n korte tijd te vervangen. Antwoord: Antea heeft aangegeven dat zij daar de capaciteit voor hebben. Als het bestuur groen licht van de ALV heeft wordt de definitieve planning in overleg met alle partijen gemaakt en naar de leden gecommuniceerd. Doelstelling is 20-28 februari.

2.2               Stemming over investering vervangen banen

Alle deelnemers is gevraagd om door middel van handopsteken het bestuur toestemming te geven voor de investering in de vervanging van de huidige banen. Alle deelnemers zijn akkoord met de investering.

2.3               Sluiting

De voorzitter is blij met het resultaat en bedankt alle deelnemers voor hun tijd en aandacht. Het bestuur gaat aan de slag en zal de leden via de bekende communicatiekanalen op de hoogte van de vorderingen houden. De vergadering wordt om 20:30 afgesloten.  

3.       Bijlage FAQ

Waarom willen we nieuwe banen aanleggen?

Onze huidige kunstgrasbanen voldoen niet meer aan de eisen van de KNLTB, op het overgrote deel van de banen is de lengte van de kunstgrasvezel op of onder de 5 mm. Dit heeft direct gevolgen voor het speelplezier, maar ook het risico dat we geen toernooien meer mogen organiseren en mogelijk elders competitie moeten gaan spelen. Daarnaast willen wij zo veel mogelijk ongevallen ten gevolge van slechte banen voorkomen. Er zijn al signalen binnen gekomen bij het bestuur dat er leden overwegen elders te gaan spelen vanwege de kwaliteit van de banen. Ook zijn er spelers op proef geweest die hebben aangeven elders te zijn gaan spelen vanwege de kwaliteit van de banen. Er is in de afgelopen jaren van alles gedaan om (met succes) de levensduur van de banen te verlengen. Zodat er tijd was om voldoende geld te sparen voor het aanleggen van nieuwe banen. De vrijwillige onderhoudsploeg heeft hier heel veel tijd ingestoken. O.a. door extra schoon te maken en door het aanbrengen van extra zand om de slijtage van de vezels te verminderen. Dit kost niet alleen veel tijd, maar dit zorgt ook voor steeds meer kosten. Hierbij komt, en dat merken we de laatste tijd heel erg, dat banen na mate ze ouder worden exponentieel verslechteren. Er is een groot risico dat de banen op relatief korte termijn helemaal niet meer bespeelbaar gaan zijn.

Waarom worden de banen niet gerenoveerd?

Een renovatie door een extern bedrijf is mogelijk tot een vezellengte van 8mm, en verlengt de levensduur tot ong. 5 jaar. Deze vezellengte zijn wij al een tijd geleden gepasseerd.  

Waarom niet maar een deel van de banen vervangen?

De baan die op ons park het minst bespeeld wordt, en dus nog in de beste staat is, is baan 5. Als tussenbaan is het niet zinvol om deze als enige niet te vervangen. Alle andere banen zijn in de staat zoals hierboven besproken.

Wat is de status project Guisweg?

Er zijn verschillende overleggen geweest met de projectgroep Guisweg. In de meeste van deze overleggen zaten we samen met KTZV. Tijdens deze overleggen zijn o.a. de tekeningen van een mogelijk nieuw park gemaakt zoals gepresenteerd tijdens de laatste ALV. Ook is er vanuit TVW & KTZV gezamenlijk een lijst met eisen waaraan een park moet voldoen neergelegd bij de projectgroep en bij de gemeente Zaanstad. Zolang er geen besluiten genomen worden valt er op dit moment weinig meer te bespreken in deze overleggen. Waar de projectgroep ruim een jaar geleden stellig was dat wij binnen 3-4 jaar zouden moeten verhuizen, werd dit vroeg in de Corona-periode al afgezwakt omdat ze vanwege Corona vertraging opliepen. Ondertussen spreekt de projectgroep over minimaal 3 misschien nog wel 7 jaar voordat wij moeten verhuizen. Ook vanuit de gemeente komen duidelijke signalen dat de 3-4 jaar waar eerst over gesproken werden onwaarschijnlijk is. Voorlopig is er nog geen keuze gemaakt over de twee mogelijke oplossingen, Naar verwachting is er eind 2021 een voorkeursalternatief vanuit de gemeente, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Daarna zal nog een traject van vergunning aanvragen etc. volgen.  

Wat is de status van de fusie met KZTV? 

Zoals hierboven gemeld hebben we gezamenlijk bij de gemeente een lijst met eisen en wensen ten aanzien van een nieuw park neergelegd. Deze lijst gaat uit van de uitbreiding van het bestaande park van KTZV, maar geeft ook zicht op de wensen als er een nieuw park moet komen. Vervolgens is duidelijk geworden dat er op korte termijn nog geen beslissing valt te verwachten. Zolang er nog geen duidelijkheid is, hebben de besturen daarom in overleg besloten de gespreken over een fusie in de ijskast te zetten. Verdere gesprekken leiden alleen tot speculaties en onrust, en kunnen afhankelijk van de uiteindelijke beslissing over de opties voor de Guisweg nog weer veranderen. Een fusie op dit moment, zonder nieuw of uitgebreid park, is weinig zinvol. De samengevoegde vereniging wordt dan te groot voor alleen de banen van KTZV. De banen van TVW zijn dan toch nodig en dat verandert weinig aan bovenstaande. Uiteraard blijven de besturen wel in nauw contact en zal er wel op verschillende vlakken samengewerkt worden. Zo kunnen alle TVW leden nog steeds inschrijven voor de gezamenlijke laddercompetitie (als die weer gespeeld mag gaan worden). En is er overleg om tijdens de aanleg van onze nieuwe banen, gebruik te mogen maken van het park van KZTV.

Welke garanties geeft de gemeente/projectgroep gruisweg?

De projectgroep heeft aangegeven dat de volledige kosten van een nieuw park/dan wel uitbreiding van het park van KTZV voor wat betreft de banen en andere basisbehoeften door hun gedekt gaan worden. Dit lijkt ook standaard te zijn bij vergelijkbare grootschalige projecten. Dit was ook een van de redenen om de lijst met eisen/wensen op te stellen zodat het voor de projectgroep en gemeente inzichtelijk zou worden welke kosten hiervoor gereserveerd zouden moeten worden. Ondanks herhaalde verzoeken vanuit onze kant hebben wij de toezegging nog steeds niet zwart op wit gekregen.

Waarom de keuze voor kunstgras?

Zoals tijdens de eerdere ALV, waarop de leden hebben ingestemd met het aanleggen van nieuwe grasbanen, is gepresenteerd zijn de kosten voor nieuwe kustgrasbanen het laagst. Enkele andere type banen zijn nagenoeg niet mogelijk op onze ondergrond, en voor alle andere dan kustgras geldt dat de gehele ondergrond ook aangepast moet worden. In de overleggen over een fusie met KZTV is er gesproken over het aanleggen van vergelijkbare banen als KZTV zodat we al dezelfde ondergrond zouden hebben. Hierbij was het idee dat de banen eventueel verplaatst zouden kunnen worden naar een nieuwe locatie. Uit gespreken hierover met de mogelijke aannemers en de KNLTB blijkt verplaatsen van de banen eigenlijk geen optie. Er moet gegarandeerd gesneden worden in de banen, waardoor de kwaliteit enorm achter uitgaat. Daarnaast zouden de kosten voor verplaatsen vergelijkbaar uitkomen als voor het plaatsen van nieuwe.

Waarom leggen we van het geld geen padelbanen aan?

Wij als bestuur zouden ook graag padelbanen hebben, maar dan spreken we wel over een ander investeringsbedrag. De mogelijkheid van padelbanen is opgenomen in de wensenlijst richting de gemeente. We zijn op dit moment een tennisvereniging, en de leden zijn lid vanwege de mogelijkheden om te tennissen. Het aanleggen van padelbanen zou te kosten gaan van de mogelijkheid om nieuwe tennisbanen aan te leggen. In onze ogen is een park met nieuwe padelbanen, maar met afgeschreven tennisbanen geen optie. Het aantal tennisbanen verminderen en bijv. op de plek van baan 1 padelbanen aanleggen is ook onderzocht. Dit is met het huidig aantal tennissende leden niet gewenst. De bezettingsgraad op een aantal avonden incl. lessen is hoog. En ook tijdens de competitie is het huidige aantal banen gewenst.  Ook bleken er nog allerlei praktische en financiële zaken, welke besproken zijn tijden een eerdere

 

Was getekend, Wim Bruyn (secretaris)

Nieuwscategorieën