Van de bestuurstafel

Beste leden, een update door het nieuwe bestuur

In het kader van openheid en transparantie hebben wij de intentie om jullie via dit medium op de hoogte te houden van wat er zoal speelt binnen de vereniging en het bestuur.

Met ingang van de algemene ledenvergadering van 7 maart j.l. zijn, tot medio september 2019 als bestuur TVW actief: Ton Ruys, voorzitter; Aise de Vries, penningmeester; Wim Bruyn, secretaris plus Cock Pafort, Joris van Loo en Marc Weijkamp, als algemeen bestuurslid. Bram Fokke en Niels Balke zijn de adviseurs voor het bestuur met betrekking tot mogelijke andere organisatie vormen en ontplooien enkele andere belangrijke initiatieven, zoals een werkgroep sponsoring om te bekijken hoe en op welke manier de sponsoring interessanter, leuker en aantrekkelijke gemaakt kan worden. Een eerste overleg heeft inmiddels al plaats gevonden. Als nieuw bestuur hebben we even de tijd genomen om alle lopende zaken tot ons te nemen en om voor een ieder zijn rol/voorkeur te bepalen. Aise heeft bijvoorbeeld aangegeven voorlopig zijn activiteiten als penningmeester voort te willen zetten zoals hij tijdens de ALV al aangaf.

Inmiddels is er een tweede bestuursvergadering geweest en hebben we inhoudelijk over een aantal zaken kunnen discussiëren. Marc Weijkamp heeft de rol op zich genomen als intermediair tussen de commissievoorzitters en het bestuur. Wij hebben hiervoor gekozen zodat commissie voorzitters zich kunnen concentreren op hun primaire taak, namelijk het besturen en motiveren van hun commissies. Marc gaat evalueren of dit in de praktijk een werkbare constructie is. Cock Pafort heeft in zijn portefeuille Sponsoring en automatisering Cock evalueert de software ten aanzien van barrooster, boekhouding, KNLTB Club App etc. en zal op korte termijn een voorstel doen welke keuzes gemaakt kunnen worden. We komen hier in een volgende Nieuwsbrief op terug.

Joris van Loo heeft sport en veiligheid in zijn portefeuille en zal als eerste project zich bezighouden met het verkrijgen van zogenaamde VOG verklaringen voor trainers en vrijwilligers, welke veel met kinderen in contact komen. Ook Edwin Gruys komt hiervoor in aanmerking. Wat is een VOG? VOG staat voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving en dus bij onze vereniging.

We zijn als bestuur nog op zoek naar een vrijwilliger die de communicatie naar onze leden voor zijn of haar verantwoording wil nemen. Hierbij zullen we in de nabije toekomst naast de nieuwsbrieven ook de KNLTB Club app en andere vormen van sociale media kunnen gebruiken. Ook moet er nagedacht worden over positionering van onze vereniging. De slogan “TVW een club waar je je thuis voelt” moet door de communicatie beter onderbouwd worden.

Er heeft een plezierig en constructief overleg plaatsgevonden met onze buren KZTV. We kennen elkaar nu op bestuursniveau en hebben best veel informatie over allerlei onderwerpen uitgewisseld. Zodra er meer concrete zaken zijn laten wij dit jullie via dit medium weten.

Een van de eerste concrete projecten die zijn geïnitieerd is natuurlijk het vervangen van de banen in 2020. Dat dit moet gebeuren is definitief vastgesteld binnen TVW 5.0 waarover jullie door het vorige bestuur zijn ingelicht. Een kleine werkgroep bestaande uit Rutger de Haan en Stefan Ofman in samenwerking met Anke Patrick en de vrijwilligers die op dit moment de banen onderhouden, gaan e.e.a. qua techniek baansoort, onderhoud, levensduur, leverancier etc. verder uitwerken. Voor een deel betreft dit het actualiseren van de bevindingen uit de werkgroep TVW 4.0. De financiering van de nieuwe banen blijft een uitdaging voor onze vereniging. We hebben een behoorlijk bedrag kunnen sparen en belangrijk is dat het rijk ook zijn steentje bijdraagt in de vorm van een subsidie (voor de geïnteresseerden, de BOSA regeling) van 20 %. Op investeringen op gebied van duurzaamheid en milieu wordt zelfs een subsidie van 35% verleend. Aanschaffen van LED verlichting zou bijvoorbeeld hiervoor in aanmerking kunnen komen. Al met al voor TVW zeer interessant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze vereniging met het reeds gespaarde geld slechts een klein bedrag zal moeten lenen om haar plannen voor de nieuwe banen en mogelijke invulling van andere wensen te kunnen financieren. De hoogte van dit leenbedrag hangt af van de inkomsten die we dit en de komende jaren kunnen realiseren met de toernooien, sponsoring en de baromzet.

Tevens is er een werkgroep opgericht op initiatief van Bram Fokke, welke nadenkt over andere vormen van financieringen en sponsoring. De werkgroep bestaat naast Bram uit Merijn Dijkman, Ronald Bijl, Jacob Prins, Andre van Beveren, Arnout Visser, Marc Weijkamp en Cock Pafort. Cock is van het bestuur hiervoor de verantwoordelijke. U kunt als lid uw steentje bijdragen door deel te nemen aan onze toernooien en evenementen.

Het huurcontract met Racket Specialist Edwin is met drie jaar verlengd, waardoor alle leden de komende jaren verzekerd zijn van het kunnen aanschaffen van alle tennis attributen en het laten bespannen van de rackets via Edwin . Ook het contract met onze trainers Dave en Wesley is met 3 jaar verlengd. Het bestuur is tevreden dat de goede samenwerking tussen beide partijen heeft geresulteerd in deze langdurige verlenging.

Wij zijn ook blij dat de evenementencommissie een nieuw leven wordt ingeblazen door Christiaan Schöbel.

Uiteraard zijn er ook de nodige uitdagingen. Tijdens de Algemene leden vergadering hebben de diverse commissies aangegeven door te willen gaan, waar wij als bestuur bijzonder erkentelijk voor zijn. Helaas heeft Marco Groot recentelijk gemeld dat hij als voorzitter en lid van de Technische Commissie (TC) gaat stoppen. Uiteraard vinden wij dat heel jammer maar begrijpen en respecteren zijn besluit. Wij zijn Marco zeer erkentelijk voor de jaren dat hij voorzitter is geweest van de TC en alle belangrijke werkzaamheden die hij in deze functie voor de vereniging heeft uitgevoerd. Met het stoppen van Marco heeft onze vereniging er een nieuwe uitdaging bij, daar in de maand juni het Topspin toernooi gepland staat en later dit jaar het Oit en Tois toernooi en natuurlijk ook competitie activiteiten gepland moeten worden. Voor het topspintoernooi hebben we ondertussen een spoedvergadering gehad en dankzij de bereidheid en inzet van een aantal vrijwilligers hopen van dit toernooi weer een groot succes te maken. Eppo Jansen wordt toernooileider en verder hebben Joke Hofstra, Anke Patrick, Mart Verkuil, Karina Boom, Yvonne van der Pelt toegezegd taken te willen uitvoeren.

Vele handen maken licht werk, dus als u denkt een bijdrage te kunnen leveren door bijvoorbeeld een avond of dag achter de wedstrijd tafel te willen plaats nemen of een andere bijdrage te willen leveren, laat dat ons even weten. Verder zijn we natuurlijk op zoek naar iemand die de technische commissie nieuw leven wil inblazen. Deze persoon kan rekenen op de steun van het bestuur en andere leden die zich betrokken voelen bij onze club. Om het toernooi en eetfestijn tot een succes te maken hopen we dat vele leden zich inschrijven.

De Barcommissie heeft ook behoefte aan uitbreiding.

Vergeet daarbij niet dat verdiensten van de bar rechtstreeks ten goede komen aan de financiering van de nieuwe banen. Een goed lopende Bar is haast essentieel voor de financiële gezondheid van onze vereniging. Dus wil je je steentje, hoe klein dan ook, bijdragen, neem een consumptie J en email naar barcie.tvwestzijderveld.nl) om je te melden als vrijwilliger.